ALGEMENE VOORWAARDEN
Beste op het gebied van logo horloges, promotionele horloges en op maat gemaakte horloges. Horloge bedrukt met uw logo als exclusief relatiegeschenk.
Watch Branding, branding, drukproef, promotionele, ontwerp, horloge, producten, bedrijfslogo, monster, modellen, monsters, producent, bedrijfsnaam
18
page-template-default,page,page-id-18,central-core-1.0.2,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Watch Branding, gevestigd te Anna van Renesseplein 8, 1911 KN te Uitgeest. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder KvK-nummer 37116709 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Artikel 1 Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Afnemer: degene die bij Watch Branding producten bestelt of diensten afneemt en/of met wie Watch Branding in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
– Gebrek: iedere afwijking van de producten van de specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de producten;
– Leveringstermijn: de in de offerte / overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de producten moeten worden geleverd;
– Watch Branding: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die met afnemer in een (pre)contractuele verhouding staat;
– Order: iedere opdracht van afnemer aan Watch Branding tot levering van producten en/of diensten, in welke vorm dan ook;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Watch Branding en afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
– Producten: alle ter uitvoering van een order c.q. overeenkomst door of voor rekening van Watch Branding geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Watch Branding te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
– Specificatie: de omschrijving van door afnemer bestelde producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de order of de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen en offertes van Watch Branding en op iedere overeenkomst tussen Watch Branding en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele door afnemer gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Watch Branding uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Watch Branding uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm ook zijn voor Watch Branding vrijblijvend en dienen als één geheel te worden opgevat. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat de aanbieding na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

3.2 Alle bij de aanbieding verstrekte afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd.

3.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

3.4 overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover zij door Watch Branding schriftelijk zijn bevestigd dan wel nadat door Watch Branding een begin met de uitvoering is gemaakt.

3.5 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de order, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

3.6 Elke overeenkomst wordt door Watch Branding aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat afnemer – uitsluitend ter beoordeling van Watch Branding – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming daarvan.

3.7 Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbend op door Watch Branding gedane aanbiedingen en/of de overeenkomst zijn en blijven eigendom van Watch Branding en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook. Afnemer is gehouden deze binnen veertien dagen na een daartoe door Watch Branding gedaan verzoek onbeschadigd en voor zover van toepassing in originele verpakking franco te retourneren aan Watch Branding.

Artikel 4 Prijzen

4.1 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en/of andere heffingen.

4.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de ten tijde van deze aanbieding voor Watch Branding geldende prijsbepalende factoren, zoals arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen. Prijsstijgingen als gevolg van een wijziging van een van deze prijsbepalende factoren na de aanbieding mogen door Watch Branding aan afnemer worden doorberekend, ook in het geval de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

4.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gerechtigd te zijn.

Artikel 5 Levering van bewerkte producten

5.1 In geval Watch Branding opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van afnemer bewerkte (c.q. samengestelde) producten, is afnemer verplicht tot aanlevering van voor het proces van bewerking geschikt materiaal in voldoende hoeveelheden. Zolang afnemer niet aan deze verplichting heeft voldaan, is Watch Branding gerechtigd haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten.

5.2 Watch Branding is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef, model, monster of voorbeeld ter goedkeuring aan afnemer te zenden indien zulks bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk door afnemer is bedongen. In dat geval verplicht Watch Branding zich uiterlijk twee weken na het aangaan van de overeenkomst en na ontvangst van de te bewerken materialen een drukproef, model, monster of voorbeeld voor te leggen aan afnemer, welke geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk daarop is gereageerd.

5.3 Alle kosten van de drukproef, het model, monster of voorbeeld worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Advisering en productontwikkeling

6.1 Watch Branding kan desgevraagd adviserend optreden. Watch Branding is gerechtigd dit separaat aan afnemer in rekening te brengen, ongeacht of het advies betrekking heeft op door of voor rekening van Watch Branding ingevolge de overeenkomst geproduceerde en/of geleverde producten.

6.2 In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al dan niet bewerkte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten, geldt het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverkort.

Artikel 7 Inschakeling van derden

Watch Branding is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 8 Leveringen en Leveringstermijnen

8.1 Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan pas in, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3, alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens zijn verstrekt én betaling door afnemer van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) heeft plaatsgevonden.

8.2 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Watch Branding gerechtigd de levering op te schorten, alsook – in het geval de situatie die overmacht oplevert langer dan drie maanden duurt of zodra zeker is dat die langer dan drie maanden zal duren – de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan afnemer te betalen.

8.3 Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van Watch Branding(s) en onderaannemers van Watch Branding of andere derden, met inbegrip van eventuele gebreken in het door hen aan Watch Branding geleverde, en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

8.4 Levering vindt plaats af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kosten voor transport en verzekering komen voor rekening van afnemer, ook indien wordt overeengekomen dat Watch Branding voor het transport zorgdraagt. De overgang van het risico van de producten vindt plaats op het moment van levering, zoals deze op grond van deze algemene voorwaarden dient te geschieden. Het transport vindt plaats voor risico van afnemer, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

8.5 In het geval Watch Branding voor het transport zorgdraagt, dient afnemer of door hem aangewezen derde eventuele transportschade direct na ontvangst, doch maximaal binnen 12 uur na ontvangst van de producten aan de vervoerder c.q. expediteur te melden en een afschrift daarvan te zenden naar Watch Branding.

8.6 Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer of door hem aangewezen derde niet zijn afgenomen, worden door Watch Branding voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Watch Branding gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Watch Branding op schadevergoeding en onverminderd het recht van Watch Branding om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

8.7 Indien de producten qua kleur, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. slechts in ondergeschikte mate afwijken van eerder verstrekte modellen, monsters of voorbeelden dan wel anderszins van hetgeen is overeengekomen, worden de betreffende producten geacht te voldoen aan de overeenkomst. Watch Branding wordt in ieder geval geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht of het aantal van de geleverde producten niet meer dan 5% afwijkt van hetgeen is overeengekomen.

8.8 Het in gedeelten zenden van producten door Watch Branding is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

Artikel 9 Reclame

9.1 Afnemer is verplicht om producten direct na levering te (doen) controleren op eventuele gebreken.

9.2 Reclames met betrekking tot gebreken in de geleverde producten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de betreffende producten, dan wel binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen acht dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, aan Watch Branding kenbaar te worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn wordt afnemer geacht akkoord te zijn met (de kwaliteit van) de geleverde producten en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten diensten staan.

9.3 Een reclame als bedoeld in het voorgaande artikellid schort de betalingsverplichtingen van afnemer niet op.

9.4 In het geval de reclame van afnemer naar het oordeel van Watch Branding terecht is, is Watch Branding te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde producten of (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.

9.5 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen, zoals afwijkingen als bedoeld in artikel 8 lid 7 van deze algemene voorwaarden, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren. Grond voor reclame is slechts de afwijking van de door de afnemer goedgekeurde specificatie.

Artikel 10 Garantie

10.1 Watch Branding garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld in de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.

10.2 De genoemde garantie geldt na levering aan ontvanger gedurende een periode van 24 maanden internationaal.

De garantie geldt niet:
– indien de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik en ongelukken;
– op de horlogeband, het glas, kroon en de stift;
– indien een garantiebewijs niet volledig is ingevuld en/of niet door een officiële dealer is afgestemd.

10.3 Indien het product een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van het product.

10.4 Watch Branding kan ervoor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

10.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het horloge onder heet water houden of met een horloge die 3 atm waterdicht is, gaan snorkelen.

10.6 Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

10.7 Afnemer kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen, zoals in dit artikel genoemd ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Watch Branding, van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

10.8 Garantie op reparaties geldt gedurende een periode van zes maanden

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle aan afnemer afgeleverde producten blijven eigendom van Watch Branding, doch zijn vanaf het moment van aflevering voor rekening en risico van afnemer, totdat alle krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen alsmede de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door afnemer van deze of andere overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door afnemer volledig zijn voldaan.

11.2 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan de producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, zal hij voorts alle dienstige maatregelen nemen om deze producten af te scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen.

11.3 Afnemer verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra Watch Branding de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen afnemer.

11.4 Afnemer is gehouden derden die zich op de door Watch Branding geleverde producten willen verhalen schriftelijk te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Watch Branding. Afnemer dient Watch Branding hiervan schriftelijk onverwijld op de hoogte te stellen.

11.5 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of, indien Watch Branding goede grond heeft te vrezen dat afnemer in zijn verplichtingen tekort zal schieten, kan Watch Branding het door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud inroepen, in welk geval afnemer verplicht is desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de geleverde producten in de feitelijke macht van Watch Branding te brengen. Watch Branding is voorts gerechtigd deze producten zelf voor rekening van afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent Watch Branding reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de kosten van de terugneming en door Watch Branding geleden schade.

Artikel 12 Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan Watch Branding te geschieden in euro’s, hetzij netto contact, hetzij ten kantore van Watch Branding door middel van overmaking naar of storting op een door Watch Branding aan te wijzen bank- of girorekening, zulks naar keuze van Watch Branding, steeds direct 100% netto bij opdracht. Watch Branding is gerechtigd elektronisch te factureren, waarmee de afnemer zich nu reeds voor alsdan akkoord verklaart.

12.2 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

12.3 Watch Branding is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen, waarbij Watch Branding gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien afnemer aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Watch Branding vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

12.4 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn het door haar ingevolge de overeenkomst verschuldigde heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Watch Branding zonder dat enige ingebrekestelling is vereist het recht hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke handelsrente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag, onverminderd alle overige aan Watch Branding toekomende rechten.

12.5 Alle door Watch Branding ter incasso van het factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, steeds met inbegrip van de honoraria van de door Watch Branding ingeschakelde derden, komen voor rekening van afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten is afnemer minimaal 10% van de hoofdsom verschuldigd, met een absoluut minimum van € 250,-.

12.6 Indien afnemer ter zake van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst of deze algemene voorwaarden in verzuim is geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van afnemer aan Watch Branding, ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

13.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, modelrechten en octrooien) op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde of ontwikkelde ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters en voorbeelden (hierna: “de Informatie”) berusten uitsluitend bij Watch Branding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13.2 Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid genoemde informatie aan te wenden anders dan ten behoeve van het in de overeenkomst voorziene gebruik van de producten waarop zij betrekking hebben.

13.3 Afnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking gestelde informatie, specificaties, alle bedrijfsinformatie en know-how betreffende en afkomstig van Watch Branding. Afnemer dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan Watch Branding.

Artikel 14 Inbreuk op rechten van derden

14.1 Indien door een bevoegde rechter in een rechtsgeding tegen Watch Branding onherroepelijk wordt vastgesteld dat een door Watch Branding geleverd product inbreuk maakt op een recht van intellectuele of industriële eigendom van een derde, zal Watch Branding te harer keuze de betrokken zaak vervangen voor een product dat geen inbreuk maakt op het betreffende recht, een gebruiksrecht ter zake trachten te verwerven of afnemer de voor dat product betaalde prijs terugbetalen, verminderd met een redelijke afschrijving.

14.2 Ingeval van vervanging of terugbetaling komt Watch Branding het recht toe daaraan de voorwaarde van teruglevering van de oorspronkelijk geleverde producten te verbinden.

14.3 Op Watch Branding rust met betrekking tot enige inbreuk op rechten van derden geen andere verplichting dan de in het eerste lid vermelde vervangings-, verwervings-, of terugbetalingverplichting.

14.4 Ingeval een order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, receptuur, specificaties of aanwijzingen, door of namens afnemer verstrekt, of daarbij gebruik wordt gemaakt van door of vanwege afnemer te verstrekken zaken, kan afnemer geen aanspraak maken op het hiervoor in dit artikel bepaalde en vrijwaart afnemer Watch Branding tegen alle aanspraken verband houdende met ter zake gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Watch Branding aanvaardt enkel aansprakelijkheid, indien:
– de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld van Watch Branding of leidinggevende of ondergeschikten van Watch Branding;
– de schade het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar gebrek in de door Watch Branding geproduceerde en/of geleverde producten voor zover deze niet de veiligheid bieden die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, daarvan mag verwachten.

15.2 Watch Branding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet deugdelijk plaatsen van het bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam op zaken van afnemer, andere bewerkingen van zaken van afnemer en/of levering van producten, indien en voor zover het gebrek het gevolg is van onjuistheid, dan wel onvolkomenheden in het door afnemer aan Watch Branding verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die het ontwerp maakt op rechten van derden.

15.3 De totale aansprakelijkheid van Watch Branding wegens toerekenbare tekortkomingen de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende producten bedongen prijs (excl. BTW).

15.4 Voor de hiervoor omschreven schade aanvaardt Watch Branding in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade ter zake waarvan haar verzekeraar geen uitkering doet (op verzoek zal Watch Branding aan afnemer een kopie van de betreffende verzekeringsovereenkomst doen toekomen). Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Watch Branding nooit het bedrag van € 50.000,– in totaal per gebeurtenis te boven gaan.

15.5 Watch Branding zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die (in)directe schade waarvoor zij in deze Voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.

15.6 Afnemer vrijwaart Watch Branding tegen alle aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek in een zaak die door afnemer aan een derde is geleverd en die (mede) bestond uit door Watch Branding geleverde zaken, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade uitsluitend en alleen is veroorzaakt door de door Watch Branding geleverde producten.

15.7 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze algemene voorwaarden is Watch Branding nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

15.8 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden door het verloop van één jaar na leveringsdatum.

Artikel 16 Teruggave in bruikleen gegeven zaken.

16.1 Indien Watch Branding aan afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is afnemer verplicht deze zaken onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden als fatale termijn.

16.2 Indien afnemer, om welke reden ook, niet voldoet aan de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Watch Branding het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op afnemer te verhalen, onverminderd alle overige aan Watch Branding toekomende rechten.

Artikel 17 Ontbinding

17.1 Indien afnemer één van zijn verplichtingen jegens Watch Branding niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, in geval van een juridische fusie dan wel indien een substantieel deel van de zeggenschap bij afnemer in andere handen komt zijn alle facturen direct opeisbaar en komt Watch Branding het recht toe – zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist – door middel van een schriftelijke verklaring (alle) met afnemer gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden en heeft Watch Branding recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

17.2 Indien Watch Branding ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan afnemer de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van ontbindingsschade, waarbij het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden ter zake van het eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk van kracht blijft.

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

18.2 Alle geschillen die tussen Watch Branding en afnemer ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestigingsplaats van Watch Branding is gelegen.

Artikel 19 Overige bepalingen

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en de Engelse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie.

19.2 Deze algemene voorwaarden kunnen door Watch Branding worden gewijzigd. Wijzigingen worden door Watch Branding schriftelijk bekend gemaakt aan afnemer en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Afnemer stemt nu reeds in met de inhoud en toepasselijkheid van de alsdan gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van bij de bekendmaking aangegeven datum van inwerkingtreding.

19.3 Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Watch Branding het recht om daarvoor in de plaats te stellen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling benadert.

 

Versie mei 2015.